top of page

Project Partner Light (PPL) reglement

PROJECTGEGEVENS
 

Naam van het Interreg-project: TERTS

Naam van de projectverantwoordelijk (beherende partner): West-Vlaamse Intercommunale

Het samenwerkingsprogramma (Interreg Vlaanderen-Nederland 2014-2020)
 

SITUERING REGLEMENT
 

TERTS zet in op een vermindering van CO₂-uitstoot in de tertiaire sector. Het is een sector die lang links bleef liggen vanwege de kleinschaligheid en grote diversiteit.


De specifieke doelgroep binnen dit project zijn de horeca, detailhandel en kleine zelfstandigen zoals kappers, bakkers en slagers. Vanuit een participatieve samenwerking met lokale overheden of andere actoren worden zij verleid om van energietransitie een essentieel onderdeel in hun bedrijfsvoering te maken. Het te ontwikkelen aanbod bestaat uit het testen en demonstreren van innovatieve technieken en maatregelen, het uitvoeren van een ontzorgingstraject en het opzetten van een regiefunctie door gemeenten en/of andere actoren.


In het kader van dit reglement – onder begeleiding van WVI en de TERTS Grens overschrijdende adviescommissie (GOS-commissie) kunnen een 25-tal bedrijven intekenen om via het geoptimaliseerde toeleidingstraject innovaties uit te voeren in het eigen bedrijf.


Dit reglement is aanvullend op het Programmareglement voor de uitvoering van het Samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland 2014- 2020. Dit betekent dat de regels van het Programmareglement steeds van toepassing zijn, tenzij op die punten waar dit reglement verder strekt dan / een meer nadere uitwerking geeft aan de regels van het Programmareglement.


De steun die ondernemingen ontvangen in het kader van dit reglement, moet passen binnen artikel 20 (voor de KMO/MKB) van EU-verordening nr. 651/2014 ('Algemene groepsvrijstellingsverordening') of de steun moet als de-minimissteun kunnen worden aangemerkt (voor grote ondernemingen). Daartoe moeten de steunontvangers een de-minimisverklaring aanleveren, overeenkomstig EU-verordening nr. 1407/2013.


MODALITEITEN PPL-TRAJECTEN
 

Inhoud/thema
De prioriteit van het PPL (project partner light) programma is SD 2.a: het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in bedrijven door toepassing van innovatieve maatregelen en technieken. Het project wil deze technieken testen en demonstreren in reële omstandigheden.
 

Doelgroep
De doelgroep van TERTS is de tertiaire sector: bijvoorbeeld horeca, detailhandel, kleine kantoren en kleine zelfstandigen zoals bakkers en slagers.


Omvang PPL-budget
Het beschikbare budget in dit programma bedraagt €467.380,00. Dit budget wordt verdeeld over minimaal 25 projecten. Er wordt een plafond van €30.000 per technologie voorzien. Bij installatie van meerdere technologieën in één onderneming kan per deelproject/technologie 30.000 aangevraagd worden. Projecten kunnen goedgekeurd worden tot het plafond van €467.380 is bereikt.


Looptijd PPL-traject
De werken moeten een maand voor het einde van het TERTS project opgeleverd worden. Indien later dan zes maanden na betaaldatum van de factuur wordt gedeclareerd, wordt slechts een gedeelte van de uitgave aanvaard. De factuurdatum moet binnen de projectperiode van TERTS vallen & ten laatste drie maanden na afloop van het project gedeclareerd worden. De looptijd van een PPL traject bedraagt maximaal één jaar. Een verlenging is uitzonderlijk mogelijk na goedkeuring door de beherende partner indien voldoende gemotiveerd. In de motivering dient een haalbaar tijdsplan opgenomen te worden om de werken succesvol te kunnen beëindigen in de vooropgestelde tijd.

 

Het bedrijf verbindt zich er toe om bewijsstukken tot zes jaar na afloop van het TERTS project ter controle bij te houden. Op basis van de huidige einddatum betekent dit tot minimum 30/09/2027.
 

Steunintensiteit
De steun in het kader van het TERTS PPL programma bedraagt 50% van de aanvaarde kosten. De andere 50% draagt het bedrijf zelf bij. Hieruit volgt dat de maximale subsidie per technologie € 15.000 bedraagt.


Subsidiabiliteit:

 • Enkel de energietechnologie zelf en de direct ermee verband houdende werken en uitrustingen komen in aanmerkingen. Algemene verbouwings- en uitbreidingswerken komen niet in aanmerking.

 • Externe expertise en diensten (project specifiek studiewerk) kunnen in rekening gebracht worden voor zover zij direct verband houden met de demonstratietechnologie. Haalbaarheidsstudies kunnen niet gefinancierd worden.

 • Investeringskosten komen in aanmerking zoals per technologie gedefinieerd in de technische bijlage van dit reglement, tenzij een uitzondering toegestaan wordt.

 • Andere kosten komen niet in aanmerking voor subsidie

 • Enkel kosten die gemaakt zijn in overeenstemming met de subsidiabiliteitsregels uit het Programmareglement §4 en die binnen de in de samenwerkingsovereenkomst gedefinieerde periode vallen, komen in aanmerking voor subsidie.

 

Betaling
Het bedrijf wordt rechtstreeks door de projectverantwoordelijke vergoed, in overeenstemming met de uitbetalingsregels van het Interreg programma. Dit is binnen de 120 dagen na declaratie van de factuur.

 

Voorschotfacturen komen niet in aanmerking. Het bedrijf staat in voor de voorfinanciering waarna de steun terugbetaald wordt.
 

Start van de werken kan slechts na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.


WIJZE WAAROP PPL-PROJECTEN GESELECTEERD WORDEN
 

Beslissingsorgaan
Beslissingen betreffende de toekenning van steun in het kader van dit reglement worden genomen door alle kernpartners van TERTS: WVI, Stad Brugge, Vooruit, Gemeente Middelburg, Interleuven, KU Leuven, Universiteit Gent, Gemeente Goes, TU Eindhoven, Stichting Monumenten Bezit en Avans Hogeschool. De goedkeuring moet gebeuren met ten minste 6 positieve stemmen. Elke bovengenoemde partner heeft één stem.


De gehele procedure verloopt digitaal.


Selectieproces (incl. tijdspad en wijze van bekendmaking)
Indiening is vrij gedurende de looptijd van deze oproep.

 

Een onderneming moet de aanvraag digitaal richten aan de projectverantwoordelijke via een daartoe voorzien formulier op de TERTS website: TERTS.org.

 

Deze aanvraag bevat:

 • Verslag van het gevolgde toeleidingstraject

 • Keuze innovatieve technologie:

  • Bondige technische omschrijving van de gewenste installatie, met verwijzing naar de technologie in bijlage van dit reglement (zie bijlage 1 technologielijst)

  • Plaats van installatie (locatie in/aan gebouw en in relatie tot andere technologieën)

  • Onderbouwing dimensionering (relatie tot andere systemen)

  • Inschatting potentiële impact op energieprestaties

  • Voorzien budget/offerte

  • Timing geplande werken

 • Details van de onderneming:

 

De testen moeten volledig en correct ingevuld zijn voor de goedkeuring van het dossier.

 

 • Financiering van de investering:

  • Maximaal € 30 000 per technologie in te brengen

  • TERTS bijdrage is 50% of maximaal € 15 000

  • De onderneming moet het volledige bedrag pre financieren

  • De projectverantwoordelijke (WVI) zal, na goedkeuring en ontvangst van Interreg, het steunbedrag zo snel mogelijk doorstorten,

 

Na ontvangst zal de projectverantwoordelijke (WVI) binnen 15 werkdagen een administratieve controle uitvoeren op de volledigheid van het dossier. De aanvragende onderneming wordt via e-mail van de ontvankelijkheid van het dossier op de hoogte gesteld. Indien de aanvraag niet ontvankelijk is, krijgt de onderneming de kans om deze te corrigeren. WVI zal een nieuwe ontvankelijkheidscontrole uitvoeren binnen de 15 werkdagen na ontvangst van de herwerkte aanvraag.
 

Ontvankelijkheidscriteria:

 • gelegen in het programmagebied van het Interreg Vlaanderen-Nederland.

 • ingevulde OIM-test die aantoont dat de PPL geen OIM is Indien KMO/MKB: ingevulde KMO/MKB test

 • Indien grote onderneming: link naar een KMO/MKB

 • Men is geen onderneming ten aanzien waarvan een bevel tot terugvordering uit staat ingevolge een besluit van de Europese Commissie waarbij eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard;

 • Indien een grote onderneming: de-minimis verklaring met voldoende ruimte voor de investering.

 • Onderneming heeft een rechtspersoon

 

Selectiecriteria
De selectie zal gebeuren op basis van onderstaande criteria:

 

 • De Integratie van de techniek in het algehele energiebeleid van de onderneming. Dit kan aangetoond worden via het gevolgde toeleidingstraject in de vorm van een energiescan door

  • één van de partners van TERTS

  • één van de leden van de GOS-commissie

  • een derde partij die energiedoorlichtingen aanbiedt

 • De keuze voor één of meerdere van de innovatieve technieken (zie bijlage 1 techniekenlijst) Bedrijven mogen ook zelf innovatieve technieken voorstellen. Hiertoe dient dan het positief advies van de TERTS projectpartners (bij gewone meerderheid) en het Interreg secretariaat (bindend) gevraagd te worden.

 • Bondige omschrijving van andere belangrijke investeringen in dezelfde periode. Investeringen in andere, niet door TERTS ondersteunde energetische efficiëntiemaatregelen zijn een positief element.

 • De bereidheid om de energetische prestatie van de techniek te monitoren. Hiertoe worden minstens de voorzieningen getroffen zodat monitoring achteraf eenvoudig kan (bij)geplaatst worden. De minimale monitoring wordt vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst en is afhankelijk van de technologie.

 • Bedrijven die een KMO (Vlaanderen) of MKB (Nederland) zijn krijgen voorrang. Dit dient aangetoond te worden via de hierboven vernoemde KMO/MKB test. Grote bedrijven kunnen in aanmerking komen indien het voordeel voor een KMO/MKB kan aangetoond worden. Ondernemingen die reeds een voldoende energie-efficiënte hebben door eerder genomen maatregelen (al dan niet op basis van een toeleidingstraject) krijgen voorrang op ondernemingen die deze basismaatregelen nog niet genomen hebben. De beoordeling hiervan gebeurt op basis van het verslag van de energiecoach.


Om een geografische spreiding van de demonstratieprojecten mogelijk te maken, kan de projectverantwoordelijke kiezen om een project af te keuren wegens de nabijheid van gelijkaardige demonstratieprojecten. Naast een geografische spreiding zal ook een thematische spreiding van de PPL partners als criterium meegenomen worden (op basis van sector en technologie).
Communicatie aan indieners van de gemotiveerde beslissing m.b.t. selectie
De gemotiveerde beslissing van het beslissingsorgaan wordt binnen 4 volle werkweken na aanvaarding van het dossier aan de betrokken onderneming per e-mail meegedeeld.


Selectieprocedure

 • Na de verklaring van ontvankelijkheid, zal het consortium de aanvraag binnen 6 weken beoordelen.

 • De beslissing gebeurt door minstens 6 projectpartners die een positief advies uitbrengen. Deze beoordeling gebeurt binnen 6 weken nadat de aanvraag als ontvankelijk is beschouwd. Indien een technologie niet in de voorgestelde lijst voorkomt, dient goedkeuring van het Interreg secretariaat afgewacht te worden. Indien onvoldoende partners hun stem uitbrengen in de voorziene tijd, zal de projectverantwoordelijke (WVI) de benodigde stemmen aanvullen.

 

Na selectie/aanvaarding van het subsidiedossier van het bedrijf wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de projectverantwoordelijke en het bedrijf. Het bedrijf zal daarna via het e-loket als projectpartner light worden toegevoegd (incl. kosten- en financieringsplan en declaratieprognose). Dit inkoppelingsproces zal minimaal één maal per kwartaal gebeuren. De werken mogen pas starten nadat de samenwerkingsovereenkomst getekend is.


ANDERE BEPALINGEN
 

Klachten- en beroepsprocedure
Ingeval van betwisting of geschil wordt een minnelijke schikking gezocht. Indien de betrokken partijen geen minnelijke schikking kunnen treffen, vallen geschillen voortvloeiend uit dit reglement en de samenwerkingsovereenkomst onder de bevoegdheid van de rechtbank in Brugge.


Voorschotregeling
Er worden geen voorschotten uitgekeerd in het kader van deze samenwerkingsovereenkomst. Enkel goedgekeurde tussentijdse facturen komen in aanmerking voor uitbetaling. Er dient steeds een duidelijke omschrijving te zijn van de ingediende kosten en de link met de goedgekeurde technologie en aanvaardbare kosten.

bottom of page